Blog

Mae ein blog misol yn rhoi'r newyddion diweddaraf am brosiectau ac yn tynnu sylw at ddeunyddiau a ychwanegwyd yn ddiweddar. Bob mis, byddwn yn rhoi sylw i un adnodd ac yn trafod ei oblygiadau. Byddwn hefyd yn awgrymu deunydd darllen pellach. Rydym yn croesawu cyfraniadau gennych ar gyfer y blog. Os hoffech sôn am eich profiadau neu rannu eich safbwyntiau, cysylltwch â: contact@exchangewales.org

Dyma adeg hollol newydd a heriol i bawb, a gobeithiwn eich bod yn cadw’n ddiogel ac yn iach. Gall creadigrwydd a theimlad o gymuned ein cefnogi ni drwy’r amser caled hwn, ac felly mae’r Amgueddfa wedi lansio Arddangosfa Gobaith gyda’r nod o fod yn ffurf o obaith gwelad...

Rydym wedi lansio apêl gyhoeddus a phroject arsylwi torfol digidol er mwyn casglu profiadau pobl sy’n byw yng Nghymru yn ystod cyfnod eithriadol Covid-19.

Gyda chymorth pobl Cymru, byddwn yn creu cofnod a chasgliad cenedlaethol o atgofion o’r pandemig yng Nghymru. Bydd...

12/6/2020

Mae cyfleoedd i blant sydd o dan ofal yng Nghymru a Lloegr yn wael o’u cymharu â’u cyfoedion. Pe bai proffesiynolion yn galluogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn effeithiol yn eu cynlluniau gofal, fodd bynnag, byddai modd cryfhau eu hunan-barch a’u hyder.

Mae hawl g...

10/6/2020

Bydd plant yn destun Cynllun Diogelu Plentyn pan ystyrir bod perygl y byddan nhw’n cael eu niweidio’n fawr. Cam pwysicaf proses rhoi cynllun o’r fath ar waith yw Cynhadledd Diogelu Plentyn lle y bydd rhwng 8 a 25 o bobl megis gweithwyr cymdeithasol, athrawon, ymwelwyr...

Mae agweddau'r llywodraeth tuag at gynyddu cefnogaeth i ymadawyr gofal wedi dod yn fwy cadarnhaol drwy gydol y degawd diwethaf. Fodd bynnag, mae llawer o rwystrau i bobl ifanc â phrofiad o ofal sy'n pontio i oedolaeth. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu pwysau parhaus...

15/4/2020

Mae’n anochel y bydd y galw am wasanaethau statudol amddiffyn plant yn cynyddu yn sgil gofyn i bobl aros gartref gyda’i gilydd. Sut rydych chi’n cadw plant, pobl ifanc, rheini a gweithwyr cymdeithasol yn ddiogel ar adeg pan fyddai ymweld â’r cartref yn anorfod yn torri...

3/4/2020

Mae cannoedd o ymadwyr gofal ledled Caerlŷr, Swydd Gaerlŷr a Rutland yn wynebu mwy o gyfyngiadau ymneilltuo oherwydd y Coronafeirws. Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn ceisio clywed eu hanesion.

#CEYP #CEP #careleavers #careexperiencedyoungpeople #TogetherWeCan #leic...

Mae gennym rifynnau arbennig newydd o’r cylchgrawn i bobl ifanc, Ffynnu – ‘Eich Bywyd Ar-lein’ a ‘Cadw Eich Hun yn Ddiogel Ar-lein’.

Y llynedd, gwnaeth Rhwydwaith Maethu Cymru gwrdd â phobl ifanc o Gymru a gweithio gyda nhw i glywed eu barn am y byd digidol a sut i gadw...

Gwnaethom weithio gyda grŵp o bobl ifanc mewn gofal a ddaeth i brosiect a gynhaliwyd gan Sefydliad Roots Cymru a Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach De-orllewin Cymru – Prifysgol Abertawe i greu’r ffilm hon. Mae’r ffilm yn cynrychioli’r negeseuon allweddol yr oedd pobl i...

Please reload

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now