Ymchwilio Adnoddau

Hafan

 

Blog

> Darllen y diweddaraf

 

Astudiaethau Achos

> Enghreifftiau o ymarfer gofal ac addysg yng Nghymru

 

 

Deunyddiau Ymarfer

> Adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr addysg a gofal cymdeithasol

 

 

Ymchwil ac Adolygiadau Ymarfer

> Amrywiaeth o erthyglau ac adroddiadau o bob cwr o’r DU

 

 

Polisïau a Strategaethau’r Llywodraeth

> Polisïau a chynlluniau Cymru, gan gynnwys dogfennau pwysig y DU

 

 

Cysylltiadau Pwysig

> Am gyngor a chydweithio pellach

 

Ymwadiad

Oni nodir fel arall, ffynonellau allanol yw’r holl ddeunyddiau.  Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr bod y wefan yn ddibynadwy ac yn gywir, ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros gynnwys dolenni allanol neu’r modd y defnyddir deunyddiau a gaiff eu lawrlwytho / agor yma.

"Toolkit" Ymadawyr Gofal

 

Fel pob person ifanc arall, mae gan plant a phobl ifanc sydd mewn neu wedi gadael y system gofal anghenion, diddordebau a chymhellion i ddysgu eu hyn.

Mae angen arnynt fynediad i amrywiaeth o adnoddau dysgu sydd yn galluogi mynediad i lwybrau priodol ac yn galluogi nhw i ddatblygu'r sgiliau sydd angen arnynt i gael bywydau cyflawn, gweithredol ac annibynnol fel gweithwyr, rhieni a dinasyddion ifanc.

Yn ystod 2016, gweithiodd y Sefydliad Dysgu a Gwaith mewn partneriaeth gyda'r Llywodraeth Cymraeg i ddatblygu adnodd ar gyfer darparwyr ar draws y sector dysgu a sgiliau, yn cynnwys sefydliadau addysg bellach, gwasanaethau dysgu trwy weithio, sefydliadau addysg uwch a gwasanaethau dysgu pobl ifanc, oedolion a chymuned - sydd i gyd yn chwarae rhan allweddol wrth yn caniatáu plant a phobl ifanc sydd mewn neu wedi gadael gofal i gyrraedd ei photensial. 

Mae'r adnodd yma yn dilyn y pedwar ardal allweddol o'r Fframwaith Marc Ansawdd Buttle UK yn agos, sef: 

  • Codi uchelgeisiau ac allgymorth cyn-fynediad

  • Cais, mynediad ac ymsefydlu

  • Cymorth parhaus

  • Monitro canlyniadau ac effaith 

Yn yr adnodd yma, medrwch ddarganfod esiamplau o ymarfer da a chwestiynau adlewyrchol i asesu perfformiad cyfredol yn pob un o'r ardaloedd yma. Bydd hyn yn galluogi darparwyr unigol i setio targedau SMART eu hun ar gyfer datblygiad pellach o'r ddarpariaeth a chymorth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd mewn neu wedi gadael gofal maen nhw'n darparu.

 

Mae'r adnodd yma yn cefnogi'r uchelgeisiau o'r strategaeth "Codi'r uchelgeisiau a chyrhaeddiad addysgiadol o blant sy'n derbyn gofal"(Saesneg) ac ymrwymiad y Llywodraeth Cymraeg i sicrhau canlyniadau da ar gyfer holl blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. 

Blog:

Mae Pob Plentyn Sy'n Gadael Gofal yn Bwysig: Adlewyrchion ar yr Ymgyrch yn Lloegr

October 30, 2018

1/4
Please reload

Sylwadau

Ydych chi'n ystyried un o'r adnoddau uchod yn arbennig o ddefnyddiol, neu a oes gennych enghraifft o'i ddefnyddio wrth ymarfer?  Neu hoffech chi rannu eich barn, efallai?  Defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod i ni!

 

Os yw eich sylw yn cyfeirio at adnodd penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ei deitl.  Bydd pob sylw'n cael ei gymedroli cyn cael ei gyhoeddi.

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now