Prosiect LACE

Deall profiadau addysgol a safbwyntiau, cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru.

 

 

Dawn Mannay, Eleanor Staples, Sophie Hallett, Louise Roberts, Alyson Rees, Rhiannon Evans a Darren Andrews, Prifysgol Caerdydd

Ymchwilio Adnoddau

Hafan

 

Blog

> Darllen y diweddaraf

 

Astudiaethau Achos

> Enghreifftiau o ymarfer gofal ac addysg yng Nghymru

 

 

Deunyddiau Ymarfer

> Adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr addysg a gofal cymdeithasol

 

 

Ymchwil ac Adolygiadau Ymarfer

> Amrywiaeth o erthyglau ac adroddiadau o bob cwr o’r DU

 

 

Polisïau a Strategaethau’r Llywodraeth

> Polisïau a chynlluniau Cymru, gan gynnwys dogfennau pwysig y DU

 

 

Cysylltiadau Pwysig

> Am gyngor a chydweithio pellach

 

Ymwadiad

Oni nodir fel arall, ffynonellau allanol yw’r holl ddeunyddiau.  Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr bod y wefan yn ddibynadwy ac yn gywir, ni allwn gymryd cyfrifoldeb dros gynnwys dolenni allanol neu’r modd y defnyddir deunyddiau a gaiff eu lawrlwytho / agor yma.

Crynodeb o'r Prosiect

 

Ym mis Ionawr 2015, comisiynwyd astudiaeth gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â phlant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal, a byd addysg. Cynhaliwyd a chwblhawyd yr ymchwil gan CASCADE dros gyfnod o chwe mis. 

 

Teitl llawn y prosiect yw 'Deall profiadau addysgol a safbwyntiau, cyrhaeddiad, cyflawniad a dyheadau plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru', fodd bynnag, yr enw a ddefnyddir fel arfer yw 'Prosiect LACE'!

 

Cafodd Llywodraeth Cymru ei hysbrydoli gan ganfyddiadau'r prosiect i gomisiynu gwefan ExChange: Gofal ac Addysg, er mwyn gwella'r trefniadau ar gyfer rhannu adnoddau rhwng ymarferwyr gofal cymdeithasol sy'n pryderu am addysg plant a phobl ifanc mewn gofal neu sy'n gadael gofal.

Allbynnau Creadigol

Ochr yn ochr â'r adroddiad a'r crynodeb gweithredol, cynhyrchodd CASCADE nifer o ddeunyddiau gweledol arloesol er mwyn helpu i ddosbarthu canfyddiadau ac argymhellion yr ymchwil i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Mae’r rhain yn cynnwys:

Never Look Behind

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Continuity

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Then We Could Breathe

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00

Dyheadau Plant sy'n Derbyn Gofal yng Nghymru

Plant sy'n derbyn gofal ac addysg yng Nghymru 

Barn plant sy'n derbyn gofal ynglŷn â beth mae angen ei newid ym myd addysg 

Profiadau addysgol plant sy'n derbyn gofal yng Nghymru 

Thrive
Greater expectations

Sylwadau

Ydych chi'n ystyried un o'r adnoddau uchod yn arbennig o ddefnyddiol, neu a oes gennych enghraifft o'i ddefnyddio wrth ymarfer?  Neu hoffech chi rannu eich barn, efallai?  Defnyddiwch y blwch isod i roi gwybod i ni!

 

Os yw eich sylw yn cyfeirio at adnodd penodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys ei deitl.  Bydd pob sylw'n cael ei gymedroli cyn cael ei gyhoeddi.

Negeseuon i Ysgolion

Gan ddilyn ymlaen o hyn, dyma brif #negeseuoniysgolion y plant a phobl ifanc o dan ofal am eu haddysg:

Caneuon

Ffilmiau

Posteri

Cylchgronau

Fideos Cerddorol

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now