Digwyddiadau 

Wclick me safeguarding.PNG
Wclick me safeguarding.PNG
wesh more training.PNG
email.PNG
Wvisit website.PNG
Wvisit website.PNG
wesh more training.PNG
email.PNG
WFamily and Support conference book.PNG
Eemail.PNG
welsh clickable.PNG
welsh clickable.PNG
wesh more training.PNG
email.PNG

Merthyr Tudful: Dydd Mawrth 3
Rhagfyr
Abertawe: Dydd Mercher 4 Rhagfyr
Treffynnon: Dydd Iau 5 Rhagfyr
Bae Colwyn: i’w gadarnhau
Caergybi: Dydd Gwener 6 Rhagfyr *
Glyn Ebwy: i’w gadarnhau
Machynlleth: i’w gadarnhau
Llanbedr Pont Steffan: i’w gadarnhau
Mynwy: Dydd Llun 12 Rhagfyr
Caerdydd: Dydd Gwener 13 Rhagfyr

Aberystwyth: Dydd Mercher 8 Ionawr *
Caerfyrddin: Dydd Iau 9 Ionawr *
Y Rhyl: Dydd Gwener 10 Ionawr
Cwmbrân: Dydd Llun 13 Ionawr
Caerdydd: Dydd Mawrth 14 Ionawr
Caerdydd: Dydd Mercher 15 Ionawr *
Caerffili: Dydd Mawrth 21 Ionawr

* Cyflwynir y gweithdai hyn trwy
gyfrwng y Gymraeg

EWCH I DDIGWYDDIADAU’R YMGYRCH AR GYFER DYSGU- www.campaignforlearning.org.uk
AM FWY O WYBODAETH ebostiwch Julia - info@cflearning.org.uk

neu ffoniwch 020 7798 6067

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

16.01.20

9:30 - 4:30

Conwy

Diogelu Plant Anabl

9/1/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

Ymlyniad a’i effaith yn y blynyddoedd cynnar

21.01.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

 

 ‘Rhyw, Celwyddau a’r Rhyngrwyd’: Cesio deall y gwahaniaeth rhwng cam-drin ar-lein ac archwilio Rhywiol

22/1/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

Troseddau Cyllyll

23/1/2020

10:00 - 1:30

Caerdydd

Anhwylderau Bwyta

28/01/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

ACE – Adeiladu Gwydnwch yn wyneb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

29/1/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

26/2/2020

9:30 - 4:30

Llandrindod

Esgeulustod: Deall yr effaith a chadw ffocws ar y plentyn

30.01.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

**Datblygiad Plant

4/2/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

 

**Datblygiad Arddegwyr a sut mae Ymgysylltu â nhw a’u Hymennydd

5/2/2020

9:30 - 4:30

Caerdydd

** Gostyngiad ar y 2 gwrs hyn wrth eu prynu fel bwndel **

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth Ofalgar yn y Gweithle

06.02.20

10:00 - 1:30

Caerdydd

 

Deall awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

06.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Gwranda arna i! Sylwi ar blant sydd mewn perygl ac ymateb iddyn nhw

11.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Deall awtistiaeth a sut y gall effeithio ar y plentyn a’i ofalwyr

12.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

13.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

 

 

Recriwtio mwy Diogel

13/2/2020

9:30 - 4:30

Conwy

Recriwtio mwy Diogel

25.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

 

Pobl Ifanc Ddigartref

25.02.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Diogelu Plant Anabl

04.03.20

9:30 - 4:30

Conwy

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i wella’r canlyniadau i blant a phobl ifanc

04.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Diogelu Plant rhag Camdriniaeth Cysylltiedig â Diwylliant neu Grefydd ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol, Ymarferwyr a Sefydliadau Cymunedol

06.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Llinellau Sirol, Gorweddion Sirol: Camfanteisio Troseddol ar Blant – Cyllyll, Gangiau a Cyffuriau ledled Cymru

11.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Cefnogi Gofalwyr Ifanc: Pwy sy’n Gofalu am y Gofalwyr

12.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Cyfweld Cymhellol

18.03.20 - 19.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

 

Lles, Pwysau a Straen yn y Gweithle

25.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Trawma a’r effaith ar ddatblygiad y plentyn

26.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Delio gyda Rhieni anghydweithredol a gelyniaethus: Canolbwyntio ar y Plant

31.03.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Camddefnyddio Sylweddau gan Rieni

02.04.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Hunan-ymwybyddiaeth a Datblygiad Personol

21.04.20 - 22.04.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Rheoli Ymddygiad mewn Pobl Ifanc

21.04.20 - 22.04.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Rheoli am y tro cyntaf

28.04.20 - 29.04.20

9:30 - 4:30

Caerdydd

Hyfforddiant wedi'i deilwra

 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn prynu un o’r cyrsiau rydym ni’n eu hysbysebu ar gyfer eich staff/tîm chi yn unig, neu os hoffech chi drafod y posibilrwydd o gomisiynu cwrs wedi’i deilwra i fodloni angen hyfforddiant sydd wedi ei nodi, cysylltwch â’r Uned Hyfforddi. Gallai hyn olygu addasu cwrs presennol i ganolbwyntio ar grŵp penodol o blant neu bobl ifanc, mireinio’r cynnwys i sicrhau ei fod yn berthnasol i staff o wasanaeth penodol, neu o bosib datblygu cwrs hyfforddiant newydd.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy am ein hyfforddiant pwrpasol ffoniwch ni ar 029 2034 2434, e-bostiwch training@childreninwales.org.uk neu llenwch y ffurflen ar ein gwefan drwy glicio YMA a byddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth.

Plant Yng Nghymru​

Deall Awtistiaeth a sut mae'n gallu effeithio plentyn a'i gofalwyr

Amcan y cwrs yw codi ymwybyddiaeth a datblygu gwell dealltwriaeth o awtistiaeth er mwyn gwella ansawdd y cymorth i blant ar y sbectrwm a'i theuluoedd/gofalwyr yn barhaol.

Hwyluswyd y cwrs gan hyfforddwr sy'n brofiadol a gwybodus yn y maes awtistiaeth trwy ei fywyd proffesiynol a phersonol. Mae'r profiad personol a mewnwelediad empathetig yma'n rhoi dimensiwn go iawn ac unigryw i'r hyfforddiant sydd ar gael.​

Cadwch eich lle

AM DDIM

Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

Dydd Mercher, 15 Ionawr 2020

9:30yb - 4:30yp

Caerfyrddin

Ewch i'n wefan

Dydd Iau, 13 Chwefror 2020

9:30yb - 4:30yp

Llandrindod

Ewch i'n wefan

Cwrs Undydd

Cwrs difyr yw hwn sy’n cynnwys ymarferiadau i ennyn diddordeb.

 

Bydd y cwrs yn cyflwyno’r fframwaith damcaniaethol a deddfwriaethol ar gyfer cyfranogiad plant a phobl ifanc yng Nghymru ac yn cynnwys technegau y gellir eu defnyddio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc. Bydd y rhan fwyaf o’r cwrs yn edrych ar y dulliau y gellir eu defnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn unigol ac mewn grwpiau i’w cynnwys mor eang â phosibl mewn penderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau pob dydd. Bydd cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i ddefnyddio offer ymarferol i gefnogi cyfranogiad plant a phobl ifanc.

 

Bydd y bore’n canolbwyntio ar blant o dan 10 oed a’r prynhawn ar bobl ifanc hyd at 25 oed.

 

Bydd y Cyfranogwyr yn:

  • Deall Cyfranogiad a sut mae’n galluogi Hawliau Plant

  • Archwilio Cyfranogiad a’i Fframwaith Cyfreithiol

  • Caffael sgiliau ymarferol ar gyfer cynnwys pobl ifanc yn eich gwaith

  • Cael hwyl!

 

Ar gyfer pwy mae wedi’i fwriadu?

Ymarferwyr, Rheolwyr a Llunwyr Polisi o bob sector a phob sefydliad sy’n awyddus i archwilio eu maes gwaith a sut gallant fwyafu ymwneud plant a phobl ifanc â gwaith y sefydliad.

 

Mae’r hyfforddiant yn RHAD AC AM DDIM o ganlyniad ni fydd cinio yn cael ei ddarparu ar y diwrnod felly gwnewch drefniadau i ddod â’ch pen eich hun.

 

**CANSLO**

Digwyddiad AM DDIM yw hwn, fodd bynnag, bydd ARlCH o £50 i’r cynrychiolwyr hynny sy’n archebu lle ac nad ydynt yn bresennol. Derbynnir canslo hyd at 2 ddiwrnod cyn y digwyddiad. Byddwn bob amser yn derbyn dirprwyon os na all y cyfranogwr a enwir fynychu ar fyr rybudd.

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now