digwyddiadau

Digwyddiadau

Mae ExChange yn atynnu’r siaradwyr cenedlaethol gorau, yn ogystal ag arbenigwyr ymchwil ac ymarfer yn ofal cymdeithasol, i hyfforddi ymarferwyr o fewn ei faes yn ein digwyddiadau aml o gwmpas Cymru. 
​​
Yn ogystal â chynadleddau chwe-misol, seminarau ar gyfer penaethiaid gwasanaeth a staff

hŷn, digwyddiadau lansio ymchwil a synopsiwmau, pob mis rydym yn cynnig aelodau gweithdai rhyngweithiol am ddim i archwilio materion o ddiddordeb ac i gwrdd ag ymarferwyr angerddol eraill. Mae cynnwys y safbwyntiau a phrofiadau defnyddwyr y gwasanaethau yn agwedd allweddol i'r gweithdai yma, yn cynnig safbwynt holistig ar ddarpariaeth gofal cymdeithasol a gall gwneud gwahaniaeth mawr i chi a dy dîm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae ein digwyddiadau yn cymryd rhan ar draws Cymru, gyda chyfraniadau o amrywiaeth o bartneriaid ymchwil a gofal cymdeithasol. Mae ein hadnoddau hyfforddiant digwyddiadau ar gael ar ein gwefan.

 Mae pob un o ein digwyddiadau am ddim ar gyfer ymarferwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae yna amrywiaeth o ffyrdd a gallech chi weithio gydag ExChange. Os ydych chi am gynnal gweithdy,  webinar, podcast neu blog amdanom ni, yn syml anfonwch ffurflen 'Mynegiant o Ddiddordeb' atom ni.

Amserlen 2018/19

1/1/2018

Gweithdai Ymarferydd, Cynadleddau a Seminarau

Rhaglen Digwyddiadau 2018/19

Rydym ni'n gyffroaes i fod yn gweithio ar rhaglen newydd sbon o digwyddiadau ExChange ar gyfer 2018/19.

Mae hyn yn amserlen amodol a gall newid a bydd yr holl archebiadau ar gael yn fuan.​

30/1/2019

Gweithdy Ymarferydd

Gweithdy Ymarferydd De Cymru: Cyfri Tadau Mewn: Sut gall gweithwyr cymdeithasol adeiladu perthnasoedd gwell gyda thadau sydd yn ymwneud a gwasanaethau amddiffyn plant?

Mae ymchwil yn awgrymu bod gwasanaethau amddiffyn plant dal i fod yn ymlafnio i ymgysylltu'n effeithiol gyda thadau plant a/neu ffigyrau tad. Un canlyniad o hyn yw bod asesiadau ddim yn adlewyrchu'r cyfuniad o beryg ac adnoddau mae rhan fwyaf o dadau yn darparu ar gyfer y plant maent yn gofalu amdano yn effeithiol. Mae methiant i ymgysylltu'n effeithiol gyda thadau yn broblem am ddau reswm. Yn gyntaf, mae'n creu methiant i greu cyfrifoldeb cydraddol i'r mamau a thadau ar gyfer y plant maen nhw'n gofalu amdano. Yn ail, mae yna fethiant i asesu beth mae'r tadau yn gwneud, neu'n gallu gwneud, i edrych ar ôl eu plant yn effeithiol ac yn deg.

Mae'r gweithdy yma yn defnyddio darganfyddiadau o ymchwil diweddar a astudiodd profiadau dynion o'r system amddiffyn plant yn Lloegr. Astudiodd y prosiect, o'r enw 'Cyfri Tadau i Mewn', y system amddiffyn plant o safbwynt y tadau, a dilynodd bywydau (ac achosion) y tadau dros adeg o 12 mis.

Trwy gymysg o gyflwyniad (yn cynnwys storiâu'r tadau eu hun), astudiaethau achos a thrafodaethau grŵp, bydd y gweithdy yn ystyried y materion canlynol:

  • Beth fydd efallai'n helpi neu atal adeiladu perthnasol effeithiol gyda thadau?

  • Sut gall dynesfa 'rhyw-sensitif' i ymarfer gwella ymgysylltiad gyda thadau?

  • Beth ydy modelau wedi seilio ar gryfderau neu berthnasoedd yn cynnig tadau yn benodol?

8/2/2020

Gweithdy Ymarferydd

Datblygu gwasanaethau cynhwysol ar gyfer pobl hyn traws yng Nghymru - y project TrAC

Arweiniwyd y project gan y cyflwynydd canlynol:

Paul Willis, Prifysgol Bryste
Michele Raithby, Prifysgol Abertawe
Chris Dobbs, Prifysgol Abertawe
Cecilia Dubois, Prifysgol Abertawe

Adnabydded manylion o'r Pwyllgor House of Commons Menywod a Chyfartaledd (2016) a chafodd ei gyflwyno mewn adroddiad Seneddol traws ffobia trawiadol yn y gwasanaethau cyhoeddus. Adroddwyd arolwg LGBT 2018 diweddar fod boddhad bywyd llai gyda chyfranogwyr traws. Mae'r project TrAC (Trans Ageing and Care), sef arolwg dulliau-cymysg sy'n edrych ar ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer pobl draws hyn yn edrych i adnabyddi ymarfer da a rhoi awgrymiadau ehangach ar gyfer newid yn olau'r diffyg ymchwil sy'n benodol i fywydau pobl hyn.

 

Syniad sylfaenol o'r prosiect yw ymrwymiad gyda sefydliadau cymdeithasau traws a phobl hyn LGBT. Mae hyn yn cynnwys grŵp cyfeiriad hollbwysig, recriwtiaid o bobl o'r gymuned draws fel cyfwelwyr cydradd gyda phobl draws hyn, a mewnbwn cynghorydd gydag arbenigedd yn darparu cymorth therapiwtig arbenigol.

Cafwyd tri gweithdy ei gynnal ar draws Cymru yn 2018 er mwyn dod ag aelodau'r gymuned draws at ei gilydd gyda phobl broffesiynol (n=44) i drafod ymhlygiadau'r canfyddiadau ar gyfer hysbysu ymarfer.

Byddem ni'n amlinellu'r canfyddiadau allweddol o'r cyfweliadau hanes bywyd a'r arolygiad a chyflwyno storiâu digidol o fywydau pobl hyn traws sydd yn seiliedig ar ganfyddiadau'r prosiect a thrafod yr ymhlygiadau ar ofal iechyd a chymdeithasol mwy cynhwysol yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â gwefan y prosiect: http://trans-ageing.swan.ac.uk/

18/2/2019

Gweithdy Ymarferydd - Bore

'Dieithriad Rhieni' - gweithio gyda phlant mewn achosion gwrthdaro uchel (Sesiwn y bore)

Mae 'dieithriad rhieni' wedi denu llawer o sylw yn ystod y blynyddoedd diweddar, gyda nifer o honiadau amrywiol yn cael ei wneud am ei bwysigrwydd mewn gwrthdrawiadau rhwng rhieni gwahanedig am drefniadau cyswllt a llety ar gyfer eu plant. Mae angen Cafcass Cymru, awdurdodau lleol a gwasanaethau gwahanol eraill y sgiliau i reoli achosion o wrthdaro teuluol mewn achosion lle mae honiadau o ddieithriad rhieni yn bodoli.

Byddem ni'n hwyluso trafodaeth am y pwnc cymhleth yma ac annog datrysiadau ymarferol lle mae gwrthdaro rhieni yn effeithio lles plant, gan dynnu ar yr ymchwil gwyddoniaeth gymdeithasol a chyfraith mwyaf diweddar.

18/2/2019

Gweithy Ymarferydd - Prynhawn

'Dieithriad Rhieni' - gweithio gyda phlant mewn achosion gwrthdaro uchel (Sesiwn y prynhawn)

Mae 'dieithriad rhieni' wedi denu llawer o sylw yn ystod y blynyddoedd diweddar, gyda nifer o honiadau amrywiol yn cael ei wneud am ei bwysigrwydd mewn gwrthdrawiadau rhwng rhieni gwahanedig am drefniadau cyswllt a llety ar gyfer eu plant. Mae angen Cafcass Cymru, awdurdodau lleol a gwasanaethau gwahanol eraill y sgiliau i reoli achosion o wrthdaro teuluol mewn achosion lle mae honiadau o ddieithriad rhieni yn bodoli.

Byddem ni'n hwyluso trafodaeth am y pwnc cymhleth yma ac annog datrysiadau ymarferol lle mae gwrthdaro rhieni yn effeithio lles plant, gan dynnu ar yr ymchwil gwyddoniaeth gymdeithasol a chyfraith mwyaf diweddar.

2/4/2019

Gwithdy Ymarferydd

Cyfraniaeth ystyrlon o blant a phobl ifanc yn ddewisiadau am ei ofal

Bydd Cyfraniaeth Ystyrlon yn ymchwil cyfraniad plant, yn enwedig ynglŷn ag adroddiadau plant mewn gofal a chynadleddau amddiffyniad plant.

Byddem ni'n ystyried canfyddiadau tair astudiaeth o blant mewn gofal wedi cefnogi gan gyfweliadau, a gyda thrafodaethau sy'n ymwneud a phlant sydd yn derbyn cynllun amddiffyniad plant a'i rhieni, rheolwyr hyn, gweithwyr cymdeithasol a IROau.

Bydd y gweithdy yn cyflwyno beth mae ymarferion da yn edrych fel mewn perthynas â chyfraniad ystyrlon gan bobl ifanc, yn enwedig gydag adolygiadau plant mewn gofal, a bydd yn amlinellu rhai o'r rhwystrau a galluogwyr i ymarfer safon uchel, wedi canolbwyntio ar y plant.

18/5/2019

Gweithdy Ymarferydd

Adnabod ac Ymateb i Esgeulustod Plant yn Ysgolion

Esgeulustod plant yw'r rheswm fwyaf aml ar gyfer cymryd gweithred amddiffyn plant yng Nghymru. Mae esgeulustod yn cael ei ystyried fel y ffurf fwyaf cymhleth o gamdriniaeth, sy'n gwneud darparu'r math a lefel o gymorth perthnasol i blentyn yn her sylweddol ar gyfer ymarfer. Mae gan staff mewn ysgolion mantais benodol yn adnabod esgeulustod yn ei chamau cynnar. Meddiannwyd staff ysgol perthnasau hir-sefyll gyda phlant a medrant nhw oruchwylio rhyngweithiadau plentyn gyda'i rhiant neu ofalwr/gofalwyr, a'i gydraddau, pum diwrnod yr wythnos, dros ystod estynedig o amser ac mewn amrywiaeth o osodiadau.

Bydd y gweithdy yma yn nodi heriau sy'n bodoli ar gyfer ysgolion wrth adnabod​ ac yn ymateb i esgeulustod plant. Bydd yn cyflwyno darganfyddiadau allweddol o astudiaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ddiweddar a gafodd ei ariannu gan y Llywodraeth Cymraeg ac ymchwiliodd sut mae ysgolion yn ymateb i'r mater yn ei swyddi dyddiol. Bydd y gweithdy yn gwneud awgrymiadau ar gyfer ymchwil a pholisi'r dyfodol yn ysgolion, gweithio rhyngbroffesiynol gyda gwasanaethau statudol, a rhoi cyfle i drafodaeth ar yr ymhlygiadau ar y ddarpariaeth gwasanaeth wedi seilio ar ysgolion.

26/3/2019

Gweithdy Ymarferydd

Pobl Proffesiynol yn Torri'r Tawelwch

Mae NSPCC Cymru/Wales yn darparu gweithdy rhyngweithiol ar gyfer pobl broffesiynol ar draws sectorau i rannu ymarfer gorau mewn adnabod ac ymateb i ddatguddiadau o gamdriniaeth wedi gwneud gan blant a phobl ifanc.

Datblygwyd NSPCC adnodd ymarferol a fydd yn cefnogi oedolion i ryngweithio gyda phlant a phobl ifanc​ yn ystod trafodaeth datguddio. Mae'r adnodd yn ceisio cynyddu hyder pobl broffesiynol wrth ddelio gyda datguddiadau.

Yn y gweithdy, bydd gennych chi'r cyfle i glywed am yr ymchwil mwyaf diweddar ar brofiadau plant o ddatgelu camdriniaeth, a datblygiad y prosiect ac adnodd sy'n anelu at gefnogi pobl broffesiynol yn ystod trafodaeth datguddio. Bydd yna hefyd cyfle i gyfrannu at y camau nesaf ar gyfer y prosiect, gan fewnbynnu syniadau ar gyfer cefnogi pobl broffesiynol yn bellach o gwmpas adnabod, gwrando ac ymateb i ddatguddiadau o gamdriniaeth. 

Please reload

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now