Deunyddiau Ymarfer

Mae'r dudalen hon yn cynnwys adnoddau a ddefnyddir gan ymarferwyr i gynorthwyo teuluoedd a chymunedau. Ar hyn o bryd mae'n canolbwyntio ar gyngor a gyfrannwyd gan sefydliadau i gynorthwyo pobl yn eu hymarfer, fodd bynnag rydym wrthi'n chwilio am enghreifftiau o adnoddau a ddefnyddir yn uniongyrchol gyda theuluoedd a chymunedau. 

Os oes gennych chi ddeunyddiau y gallech chi eu rhannu, rhowch wybod i ni drwy gyfrwng y ffurflen ar hafan ExChange: Teulu a Chymuned neu drwy ebost contact@exchangewales.org

Yn 2019, gwnaeth Rhwydwaith Maethu Cymru gwrdd â phobl ifanc o Gymru a gweithio gyda nhw i glywed eu barn am y byd digidol a sut i gadw’n ddiogel ar-lein. Rhannodd y bobl ifanc eu harbenigedd a’u gwybodaeth gyda ni a helpodd i ddatblygu’r ddau rifyn diweddaraf.

 

Nod y ddau gylchgrawn yw helpu pobl ifanc mewn gofal i ystyried sut y maen nhw’n defnyddio’r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol, y pethau cadarnhaol a’r peryglon, wrth edrych hefyd ar sut y gallant gefnogi eu hunain a’i gilydd i aros yn ddiogel a gofalu am eu lles ar-lein. Mae’r rhifynnau newydd ar gael am ddim yma. Rhannwch nhw gyda’ch tîm, eich cysylltiadau a’r bobl ifanc rydych yn gweithio gyda nhw.

Ffynnu: Eich Bywyd Ar-lein - Saesneg / Cymraeg 

Ffynnu: Cadw Eich Hun yn Ddiogel Ar-lein - Saesneg / Cymraeg 

Cyhoeddwyd rhifyn cyntaf Ffynnu yn 2005 ac ers hynny mae wedi bod yn rhoi gwybodaeth, cymorth ac arweiniad i blant a phobl ifanc sydd mewn gofal maeth ledled Cymru. Mae’r cylchgrawn yn rhoi platfform safonol sy’n grymuso pobl ifanc i ddweud eu dweud ac i fynegi eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddynt. Ewch i’w gwefan yma i weld rhifynnau blaenorol Ffynnu.

 

Mae llywodraeth Cymru wedi creu canllaw a fideo byr yn egluro sut i sylwi ar arwyddion o ymddygiad rheoli ym mherthnasau bobl ifanc. Mae hyn yn adnodd hynod ddefnyddiol i rieni, gofalwyr neu unrhyw un sy'n agos i berson ifanc.

Cliciwch yma i ddarllen y canllawiau a lawr lwythwch adnoddau eraill.

Gwyliwch y ffilm fer isod:

 

Offeryn delfrydol am Nyrsys ardal, Ymwelwyr iechyd, Gweithwyr cymdeithasol, Gweithwyr ieuenctid, Heddweision, Cysylltwyr cymunedol, Presgripsiynwyr cymdeithasol, ac unrhyw staff eraill yn y gymuned.

 

Mae cydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Leol, Cefnogi Trydydd Sector Cymru a’r GIG yng Nghymru yn dod â gwybodaeth ynghyd o Dewis Cymru, Infoengine a chyfeiriaduron adnoddau Galw Iechyd Cymru i greu un Ap sengl, all-lein i broffesiynolion rheng flaen ledled Cymru.

 

Mae’r Ap, ‘Iechyd a Llesiant Cymru’, ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig â cyfeiriadau e-bost cyrff derbyniol ac yn cynnig mynediad i fanylion gwasanaethau a gwybodaeth gyswllt am fwy na 10,500 o sefydliadau, grwpiau cymunedol a gwasanaethau lleol a chenedlaethol.

 

Does dim angen cysylltiad â’r we i’w ddefnyddio o ddydd i ddydd. Ar ôl ei lawrlwytho, mae’r Ap yn procio’r defnyddiwr i ddiweddaru’r wybodaeth bob hyn a hyn i sicrhau ei bod yn aros yn gyfredol.

 

Gall defnyddwyr ‘leoleiddio’ gwybodaeth am eu hardal nhw drwy lawrlwytho dim ond gwybodaeth am eu hardal leol.

 

Mae cyfleuster chwilio grymus yn golygu y gall defnyddwyr chwilio am adnoddau yn ôl allweddair, categori, awdurdod lleol a/neu ardal leol, a ‘rhannu’r’ wybodaeth ganlyniadol drwy’r cymwysiadau  symudol arferol fel e-bost, neges destun, Facebook, Messenger etc.

 

Hefyd gall defnyddwyr ‘ddangos’ neu ‘guddio’ mwy na 900 o adnoddau cenedlaethol a gynhwysir yn yr Ap yn ddi-ofyn. Mae’r Ap yn gwbl ddwyieithog ac yn gydnaws ag Android ac iOS.

 

I ddod o hyd i’r Ap a’i lawrlwytho, ewch i’r App store neu Google Play a chwilio am ‘Iechyd a Llesiant Cymru’. Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost gwaith i gofrestru.

 

Gallwch chi gyrchu’r cyfeiriadur a rennir hefyd drwy fynd i www.dewis.cymru

Dadlwythwch yr app Android     Dadlwythwch yr app IOS

 
 

Cymwysterau Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwybodaeth a chyngor ar gymwysterau ar gyfer gweithio mewn blynyddoedd cynnar a gofal plant o dan yr oedran o wyth blynedd.

Mae Cymwysterau Cymru yn arwain y datblygiad o suite o gymwysterau newydd ar gyfer gofal iechyd a chymdeithasol a gofal plant.

Mae diweddariad ar ddyddiadau cychwyn y cymwysterau wedi cael ei rhyddhau gan Gymwysterau Cymru.

Apwyntiwyd consortiwm wedi creu allan o Ddinas a Gild a CBAC fel prif ddarparwyr y cymwysterau yma yng Nghymru. Ymwelwch â gwefan iechyd a gofal y consortiwm ar gyfer diweddariadau os gwelwch yn dda.

Cymwysterau rydych chi angen i weithio

Mae'r fframwaith yn gosod allan y cymwysterau sydd angen ar gyfer swyddi gwahanol mewn gosodiadau gwasanaeth gwahanol, ynghyd â chymwysterau wedi derbyn gan ardaloedd eraill o'r DU.

Mae'r fframwaith wedi adleoli'r Rhestr o Gymwysterau Angenrheidiol ar gyfer Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant yng Nghymru. Bydd fersiwn ar-lein o'r fframwaith ar gael i ddefnyddio ym mis Mawrth.

Dylai ein rhestr cael ei ddefnyddio ar hyd y rhestr cymwysterau wedi creu gan Sgiliau Actif, y Cyngor Sgiliau Sector ar gyfer gweithwyr chwarae ac yn gyfeirio at safonau a rheoleiddiadau wedi'i nodi gan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Sgiliau ar gyfer Gofal a Datblygiad

Adnodd sy'n gosod allan yr egwyddorion lleiafswm disgwyliedig a dynesau i'r asesiad o'r cymwysterau diploma.

Pecyn Cymorth Arbedion Cost Teuluoedd yn Gyntaf

Medi 2018

Adroddiad Terfynol

Mae'r adroddiad hwn yn cynnwys canfyddiadau adolygiad ymchwil a gynhaliwyd ar ran y 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ganfod elfennau allweddol a deunydd cymorth i fod yn sail ar gyfer datblygu amcangyfrifydd arbedion cost cyffredin y gellid ei ddefnyddio'n genedlaethol drwy Gymru, ond y gellid ei ddefnyddio hefyd yn ôl cyd-destun a gofynion penodol yr awdurdodau lleol.  Roedd hyn yn dilyn nodi'r gofyniad am y teclyn hwn yn Adran 9 canllawiau Teuluoedd yn Gyntaf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2017.

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi gofynion y gwaith, yn nodi'r ffynonellau data rydym ni wedi'u defnyddio i gynnal yr adolygiad ymchwil ac yn cynnig manylion am yr offeryn a'r iaith gyffredin sydd i'w defnyddio i ddisgrifio'r modd y bydd yn mesur canlyniadau rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghymru.

Llawlyfr y Pecyn Cymorth

Nod y llawlyfr hwn yw cynnig trosolwg cryno o'r ffordd y mae’r Pecyn Cymorth Arbedion Cost Teuluoedd yn Gyntaf yn gweithio er mwyn i staff Teuluoedd yn Gyntaf ddefnyddio rhifau achosion i ganfod yr arbedion costau a amcangyfrifir drwy'r cymorth maen nhw wedi'i ddarparu i unigolion a theuluoedd.

 
 

Adnodd plant sy'n derbyn gofal ar gyfer Cymru

Mae'r adnodd yma wedi seilio ar Blant sy'n derbyn gofal ysgolion cyfeillgar, a chafodd ei gomisiynu ar y cyd gan awdurdodau lleol Merthyr Tydfil a Rhondda Cynon Taf yn defnyddio cyllid PDG LAC. Datblygwyd y cynnwys gan Andrea Higgins, Cyfeiriwr Academaidd a Chyd-drefnydd Rhaglen yn Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd, yn gweithio'n agos gyda Hannah Bevan a Jess Jones, sef Cyd-drefnyddion Addysg LAC o Rondda Cynon Taf a Merthyr Tydfil. Mae'r adnodd yn cefnogi holl bobl broffesiynol sydd yn cefnogi'r addysg o blant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal. Ar gyfer cysondeb gyda'r ddogfen Plant sy'n derbyn gofal ysgolion cyfeillgar, bydd "Children looked after" neu "CLA" yn cael ei ddefnyddio i gyfeirio LAC trwy gydol yr adnodd.​

Cefnogwyd cynnwys yr adnodd yn gryf gan y bobl sydd wedi bod y mwyaf arwyddocaol yn datblygu ein dealltwriaeth o gwmpas gwella'r bywydau o blant sy'n derbyn gofal. Mae ei adnabyddiaeth a phrofiad wedi bod yn ddylanwadol iawn. Llawer o feddwl ac addysgu nhw yw beth sydd wedi atgyfnerthu beth sydd wedi cyflwyno yn yr adnodd. Yn benodol, rhain yw: Louise Bombèr, Kim Golding, Heather Geddes, Dan Hughes a Marie Delaney.

Mae'r adnodd yma'n darparu'r wybodaeth a chyngor sydd angen ar ysgolion (a holl osodiadau o fewn y system academaidd) a fydd yn helpant nhw i ddod yn fwy Cyfeillgar i CLA. Ysgolion sy'n medru cwrdd ag anghenion plant sy'n derbyn gofal yn fwyaf effeithiol maen nhw sydd gydag adnabyddiaeth a dealltwriaeth o'r heriau a rhwystrau maen nhw'n wynebu a lle mae'r systemau wedi strwythuro i gefnogi'r canlyniadau gorau posib yn gadarnhaol ar gyfer y grŵp mwyaf agored i niwed yma.

Magu plant. Rhowch Amser Iddi

Llywodraeth Cymru

Gwnewch amser i greu trefn a strwythur i'ch diwrnod

Gwnewch amser i fodelu'r ymddygiad rydych chi'n dymuno ei weld

Gwnewch amser i wrando, siarad a chwarae

Gwnewch amser i ganmol

Gwnewch amser ar gyfer cariad ac anwyldeb

 

Rhyngweithio Cadarnhaol a Datblygiad Plant

Mae'r NSPCC wedi lansio ei ymgyrch newydd Look, Say, Sing, Play. Mae'r ymgyrch yn annog rhyngweithio cadarnhaol rhwng rhieni a'u babanod i helpu gyda datblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol. Fel rhan o'r ymgyrch mae'r NSPCC wedi cynhyrchu taflen a chyfres o bosteri i weithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant.

Ewch i wefan NSPCC i gael rhagor o wybodaeth. 

 

Cwestiwn o Ofal: Gyrfa amdanoch chi?

Gofal Cymdeithasol Cymru

Ydych chi'n mwynhau gweld pobl yn cael y mwyaf allan o bob dydd a chyflawni beth maen nhw eisiau mewn bywyd? Dyma beth mae gyrfa yng ngofal i gyd amdano!

Gall feddwl gweithio gyda: babanod a phlant ifanc; plant a phobl ifanc; oedolion pan maen nhw angen cymorth ychwanegol; yn wirioneddol pobl o unrhyw oedran - cefnogi nhw i droi eu breuddwydion mewn i wirionedd!

Ceisiwch y sialens fideo ryngweithiol yma 'Cwestiwn o Ofal: Gyrfa amdanoch CHI' i weld beth mae gyrfa yng ngofal fel. Ar y diwedd byddech chi'n derbyn proffil personol manwl sy'n dweud wrthoch chi os mae gennych chi beth mae'n cymryd i ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

LIC yn y Blynyddoedd Cynnar: Darpariaeth Fyd-eang ac wedi Targedu

Dechrau'n Deg a Theuluoedd Cyntaf

Llafar, Iaith a Chyfathrebu (LICh) yn y blynyddoedd cynnar: Darpariaeth Fyd-eang ac wedi Targedu

Mae'r cyflwyniad yma yn rhoi trosolwg o'r gwaith sy'n cymryd le ar draws Cymru, o fewn Dechrau'n Deg a Theuluoedd Cyntaf, yn ogystal â mwy eang, i gyfeirio at anghenion plant sydd o beryg o, neu sy'n cyflwyno gyda, oediad iaith gynnar. Mae tua 50% o blant o ardaloedd mwyaf mwyaf tlawd Cymru'n cychwyn ysgol gydag anghenion LICh sydd yna'n gallu effeithio'n nhw'n eang, nid ond ar ei ganlyniadau addysgiadol, ond hefyd ar ei ymddygiad, iechyd meddyliol a rhagolygon gyrfa.

Mae'r cyflwyniad yn ystyried beth fedrwn ni gwneud i ddelio gyda'r materion yma'n gynnar, sut mae Therapyddion Llafar ac Iaith yn cydweithio fel proffesiwn, a gyda theuluoedd a phobl broffesiynol eraill, a sut rydym ni'n mesur yr effaith o'r gwaith yma. Rydym ni'n awyddus iawn i gysylltu gydag asiantaethau eraill i drafod a dosbarthu ein gwaith, ac yn derbyn cwestiynau.

Lawrlwytho'r Cyflwyniad

 
 

Contact us: +4429 2068 8722   /   Contact@ExChangeWales.org   /  CASCADE, Glamorgan Building, King Edward VII Avenue, Cardiff, CF10 3WT

Cysylltwch â ni: +4429 2068 8722   /   Cysylltu@ExChangeCymru.org   /  CASCADE, Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WT

© 2016 CASCADE / Cardiff University. Created with Wix.com

© 2016 CASCADE / Prifysgol Caerdydd. Wedi'i chreu gyda Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now